วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

1. นาย สุรศักดิ์ สุขกระโทก 554189004
ถ้ายังมีลมหายใจอยู่ ก็ต้องสู้ต่อไป เพื่ออนาคต
2. นาย ตระการกิจ บุญหวาน 554189016
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน